فروشگاه

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

پمپ پمپیران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۴ آغاز کرد و ساخت انواع پمپ ها را تحت لیسانس و زیر نظارت KSB آلمان شروع کرد.

کارخانه پمپیران

شرکت پمپیران در تبریز با مساحت ۸۷۵۰۰ متر مربع احداث گردیده و کارگاه های تولیدی، آزمایشگاه ها و ساختمان های پشتیبانی آن ۴۰۰۰۰ متر مربع بوده و تعداد کل پرسنل این شرکت ۴۰۰ نفر می باشد.

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس GF تیپ ۴
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۳۰۰۲۵سبک۰٫۳۳۲
۳۰۰۲۵سنگین۰٫۴۵۲
۳۰۰۲۵سبک۰٫۵۵۴
۳۰۰۲۵سنگین۰٫۶۲۴
۳۰۰۲۵سبک۰٫۷۵۶
۳۰۰۲۵سنگین۰٫۸۲۶
۷۰۰۵۰سبک۰٫۹۳۲
۷۰۰۵۰سنگین۱٫۱۲
۷۰۰۵۰سبک۱٫۲۶۴
۷۰۰۵۰سنگین۱٫۴۴
۷۰۰۵۰سبک۱٫۶۶
۷۰۰۵۰سنگین۱٫۷۶
۹۰۰۱۰۰سبک۱٫۲۲
۹۰۰۱۰۰سنگین۱٫۴۲
۹۰۰۱۰۰سبک۱٫۶۴
۹۰۰۱۰۰سنگین۱٫۸۴
۹۰۰۱۰۰سبک۲٫۲۶
۹۰۰۱۰۰سنگین۳۶
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ ۵
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۳۰۰۴۹سبک۰٫۵۵۲
۳۰۰۴۹سنگین۰٫۷۵۲
۳۰۰۴۹سبک۰٫۷۴
۳۰۰۴۹سنگین۰٫۹۵۴
۳۰۰۴۹سبک۱٫۱۶
۳۰۰۴۹سنگین۱٫۲۶
۷۰۰۱۱۶سبک۱٫۲۲
۷۰۰۱۱۶سنگین۱٫۵۲
۷۰۰۱۱۶سبک۱٫۷۴
۷۰۰۱۱۶سنگین۲۴
۷۰۰۱۱۶سبک۲٫۲۵۶
۷۰۰۱۱۶سنگین۳۶
۹۰۰۱۵۰سبک۱٫۵۲
۹۰۰۱۵۰سنگین۲٫۲۲
۹۰۰۱۵۰سبک۲٫۲۴
۹۰۰۱۵۰سنگین۳۴
۹۰۰۱۵۰سبک۲٫۹۶
۹۰۰۱۵۰سنگین۴۶
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ ۶
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۳۰۰۶۶سبک۰٫۶۲
۳۰۰۶۶سنگین۰٫۷۵۲
۳۰۰۶۶سبک۰٫۸۵۴
۳۰۰۶۶سنگین۱٫۱۴
۳۰۰۶۶سبک۱٫۱۶
۳۰۰۶۶سنگین۱٫۵۶
۷۰۰۱۵۴سبک۱٫۹۲
۷۰۰۱۵۴سنگین۲٫۲۲
۷۰۰۱۵۴سبک۲٫۴۴
۷۰۰۱۵۴سنگین۲٫۷۴
۷۰۰۱۵۴سبک۲٫۹۶
۷۰۰۱۵۴سنگین۳٫۲۶
۹۰۰۱۹۸سبک۲٫۲۲
۹۰۰۱۹۸سنگین۳۲
۹۰۰۱۹۸سبک۳۴
۹۰۰۱۹۸سنگین۴۴
۹۰۰۱۹۸سبک۴۶
۹۰۰۱۹۸سنگین۵٫۵۶
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ ۷
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۳۰۰۸۳سبک۱٫۱۲
۳۰۰۸۳سنگین۱٫۳۵۲
۳۰۰۸۳سبک۱٫۵۴
۳۰۰۸۳سنگین۱٫۵۵۴
۳۰۰۸۳سبک۱٫۷۶
۳۰۰۸۳سنگین۲۶
۷۰۰۱۹۴سبک۲٫۴۲
۷۰۰۱۹۴سنگین۳۲
۷۰۰۱۹۴سبک۳۴
۷۰۰۱۹۴سنگین۴۴
۷۰۰۱۹۴سبک۳٫۶۶
۷۰۰۱۹۴سنگین۵٫۵۶
۹۰۰۲۴۹سبک۳۲
۹۰۰۲۴۹سنگین۴۲
۹۰۰۲۴۹سبک۴۴
۹۰۰۲۴۹سنگین۵٫۵۴
۹۰۰۲۴۹سبک۶۶
۹۰۰۲۴۹سنگین۷٫۵۶
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ ۸
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۳۰۰۱۹۲سبک۳٫۲۲
۳۰۰۱۹۲سنگین۴۲
۳۰۰۱۹۲سبک۴٫۸۴
۳۰۰۱۹۲سنگین۵٫۵۴
۳۰۰۱۹۲سبک۶٫۸۶
۳۰۰۱۹۲سنگین۷٫۵۶
۷۰۰۴۵۰سبک۴۲
۷۰۰۴۵۰سنگین۶۲
۷۰۰۴۵۰سبک۵٫۵۴
۷۰۰۴۵۰سنگین۷٫۵۴
۷۰۰۴۵۰سبک۷٫۵۶
۷۰۰۴۵۰سنگین۱۱۶
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ ۹
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۳۰۰۴۴۰سبک۴٫۲۲
۳۰۰۴۴۰سنگین۵٫۵۲
۳۰۰۴۴۰سبک۵٫۵۴
۳۰۰۴۴۰سنگین۶٫۴۴
۳۰۰۴۴۰سبک۷٫۵۶
۳۰۰۴۴۰سنگین۱۱۶
۷۰۰۵۶۰سبک۶٫۸۲
۷۰۰۵۶۰سنگین۹٫۵۲
۷۰۰۵۶۰سبک۷٫۵۴
۷۰۰۵۶۰سنگین۱۱۴
۷۰۰۵۶۰سبک۱۱۶
۷۰۰۵۶۰سنگین۱۵۶
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ ۱۰
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۳۰۰۴۲۵سبک۷٫۵۲
۳۰۰۴۲۵سنگین۹۲
۳۰۰۴۲۵سبک۹۴
۳۰۰۴۲۵سنگین۱۱۴
۳۰۰۴۲۵سبک۱۲٫۸۶
۳۰۰۴۲۵سنگین۱۵۶
۷۰۰۱۰۰۰سبک۱۱۲
۷۰۰۱۰۰۰سنگین۱۳۲
۷۰۰۱۰۰۰سبک۱۳۴
۷۰۰۱۰۰۰سنگین۱۵۴
۷۰۰۱۰۰۰سبک۱۵۶
۷۰۰۱۰۰۰سنگین۱۸۶
پمپ دنده ای کلاس GF تیپ ۱۵
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۳۰۰۱۲۰۰سبک۱۸۲
۳۰۰۱۲۰۰سنگین۲۲۲
۳۰۰۱۲۰۰سبک۲۲۴
۳۰۰۱۲۰۰سنگین۲۵۴
۳۰۰۱۲۰۰سبک۲۵۶
۳۰۰۱۲۰۰سنگین۲۷۶
۷۰۰۲۰۰۰سبک۲۷۲
۷۰۰۲۰۰۰سنگین۳۰۲
۷۰۰۲۰۰۰سبک۳۳۴
۷۰۰۲۰۰۰سنگین۳۷۴
۷۰۰۲۰۰۰سبک۷۶
۷۰۰۲۰۰۰سنگین۴۵۶

پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ دنده ای کلاس GF ایران تولید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.